ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

گاو بنفش : ایده های ویروسی یک برند (یا پیشنهاد یک محصول جدید) چیزی بیش از یک ایده نیست. ایده هایی که گسترش می یابند بیشتر احتمال موفقیت دارند تا ایده هایی که چنین نیستند….