ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد ؟ اگر گاو بنفش یکی از Pهای بازاریابی است، پیامدهای عمیقی را باید برای تشکیلات اقتصادی داشته باشد. این می تواند تعریف بازاریابی را هم تغییر دهد….