همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

زبان بدن : سبک های مذاکره (۳) انتخاب محلی مناسب برای نشستن قدری زودتر از موعد به جلسه بروید تا بتوانید محل مورد نظر خود را انتخاب کنید. نشستن مقابل در به شما برتری می…

زبان بدن: سبک های مذاکره (۱) وقتی زمان مذاکره می رسد، دلتان می خواهد برنده شوید، درست است؟ بهترین مذاکره آنهایی هستند که در پایان همه احساس کنند برنده اند و برای اینکه احساس برنده…