اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

زبان بدن: سبک های مذاکره (۱) وقتی زمان مذاکره می رسد، دلتان می خواهد برنده شوید، درست است؟ بهترین مذاکره آنهایی هستند که در پایان همه احساس کنند برنده اند و برای اینکه احساس برنده…

زبان بدن در مصاحبه (۲)

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

زبان بدن در مصاحبه (۲) در ادامه ی مقاله ی گذشته، مقدمات و الزاماتی که باید برای مصاحبه در نظر داشته باشید ذکر می کنیم: دست دادن به جای آنکه از مقابل میزی دست بدهید…

زبان بدن در مصاحبه کاری (۱) می دانم، می دانم، این را صد بار یا بیشتر شنیده اید و باز هم در اینجا می خوانید: هرگز فرصت دوباره ای برای ایجاد تاثیر اول نخواهید داشت….