ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

زبان بدن: حرکات انگشت شست در زبان بدن حرکات انگشت شست، تسلط و برتری و گاهی تهاجم را تداعی می کند؛ بنابراین جای تعجب نیست که در کف بینی، انگشت شست نشانه ی قدرت شخصیتِ…