همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

زبان بدن در مصاحبه (۲)

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

زبان بدن در مصاحبه (۲) در ادامه ی مقاله ی گذشته، مقدمات و الزاماتی که باید برای مصاحبه در نظر داشته باشید ذکر می کنیم: دست دادن به جای آنکه از مقابل میزی دست بدهید…

زبان بدن در مصاحبه کاری (۱) می دانم، می دانم، این را صد بار یا بیشتر شنیده اید و باز هم در اینجا می خوانید: هرگز فرصت دوباره ای برای ایجاد تاثیر اول نخواهید داشت….

زبان بدن : مشارکت یا مبارزه مشارکت وقتی با فردی دیگر به انجام کاری مشغولید یا اگر پی ببرید که با کسی هم فکرید، به احتمال زیاد در کنار یکدیگر می نشینید. اکثر افراد هنگام…

زبان بدن : چیدمان صندلی ها موقعیت نشستن هرگز نباید اتفاقی باشد. هنگام تدارک دیدن برای یک مهمانی شام یا مناسبتی ویژه، میزبانان انرژی زیادی را صرف تعیین محل نشستن مهمانان می کنند. موقعیتی که…