ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

زبان بدن :ور رفتن با اشیا شما هر روز و هر لحظه در حال القای تصویری از خود هستید. دیگران نیز چنین هستند. افراد برای ایجاد تصویر از بسیاری از لوازم مانند لباس، خودکار، عینک،…