همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

زبان بدن : توجه به دیگران

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

زبان بدن : توجه به دیگران وقتی افراد در مسائل خود غرق اند، اغلب به چگونگی رفتار دیگران توجه نمی کنند. این کار، اشتباه بزرگی است. عدم تشخیص نشانه ها به حذف اطلاعات با ارزشی…

زبان بدن : ارتباط چشمی

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

زبان بدن : ارتباط چشمی در اکثر کشورهای غربی، ارتباط چشمی امری ضروری برای نشان دادن احترام است؛ اما در اکثر نقاط آسیا این امر برعکس است. وقتی به فردی از خاور دور نگاهی که…