پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

مرحله ی سوم: مشتری گرایی (Customer Oriented) در این مرحله، مشتری، محور تشکیلات و مصرف کننده، فلسفه ی وجودی سازمان هاست. لذا شناسایی، تفکیک و اولویت بندی مصرف کنندگان، کشف انتظارات اصلی آنها و نهایتا…

تاریخچه و مراحل بازاریابی تا یکصد سال قبل، بازرگانان به طور مستقیم، تمام مشتریان شان را می شناختند و رابطه ی بسیار نزدیک و چهره به چهره با آنها داشتند اما توسعه ی روز افزون…

فلسفه ی مشتری مداری

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

فلسفه ی مشتری مدار ی با ورود به هزاره ی سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم سازمان های پیشتاز، مفهوم دیگری پیدا کرده اند و به تبع آن، نقش جدیدی را در جوامع عهده دار گشته…

Page 1 از 11