همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل (۱) پس از درک کامل بازاریابی محتوایی، کنج محتوایی و استراتژی مربوطه را ترسیم کردیم، حالا وقت آن رسیده که به توزیع محتوا بپردازیم. تمام مفاد…

بازاریای محتوایی : در تولید محتوا به کارمندان خود کمک کنید برخی از مدیران عاشق نوشتن هستند، اما برخی دیگر دوست دارند که صحبت کنند. اگر در خواست تولید محتوا از مدیران ارشد سخت است،…

بازاریابی محتوایی : محتوای سایت خود را تجزیه و تحلیل کنید در اختیار داشتن صفحه ی “گسترده Spreadsheet” برای شما این امکان را فراهم می کند، که بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید. برای مثال:…

بازاریابی محتوایی: ممیزی محتوای بصری مدیران بازاریابی مانند اکثر مردم هستند. آنها با دیدن نمونه یاد می گیرند. مشارکت دادن آنها در آزمون زیر مفید خواهد بود. تمام محتوای بازاریابی هم چاپی و هم الکترونیک…