ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا (۱) خیلی از برندها سال هاست که به خواست ناشران، محتواهای خوب و کامل را تولید می کنند؛ اما متاسفانه بسیاری دیگر از برندها هنوز برای نشر محتوای خود…

بازاریابی محتوایی : آنچه باید برای بیانیه ی ماموریت انجام شود بیانیه ی ماموریت بازاریابی محتوایی، نه تنها پایه و مبنایی برای حرکت رو به جلوی استراتژی محتوایی ایجاد می کند؛ که برای کل فرآیند…