همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

بازاریابی محتوایی: خبرنامه ی الکترونیکی خبرنامه ی الکترونیکی e-newsletter، نوعی از ارتباطات “مبتنی بر اجازه permission based” با مشتریان فعلی و آتی است؛ اغلب ماهانه یا هفتگی منتشر می شود. دسترسی الکترونیکی از طریق صفحات…