ایده پردازان ۴۳: همه چیز جذب سرمایه نیست !!

بازاریابی محتوایی : محتوای سایت خود را تجزیه و تحلیل کنید در اختیار داشتن صفحه ی “گسترده Spreadsheet” برای شما این امکان را فراهم می کند، که بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید. برای مثال:…

بازاریابی محتوایی: ممیزی محتوای بصری مدیران بازاریابی مانند اکثر مردم هستند. آنها با دیدن نمونه یاد می گیرند. مشارکت دادن آنها در آزمون زیر مفید خواهد بود. تمام محتوای بازاریابی هم چاپی و هم الکترونیک…

بازاریابی محتوایی: خبرنامه ی الکترونیکی خبرنامه ی الکترونیکی e-newsletter، نوعی از ارتباطات “مبتنی بر اجازه permission based” با مشتریان فعلی و آتی است؛ اغلب ماهانه یا هفتگی منتشر می شود. دسترسی الکترونیکی از طریق صفحات…