اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

سطوح (وضعیت های) نادیده گرفتن واژه های سطح و وضعیت مترادف هستند. ولی سطح منظور ما را بهتر می رساند. سطوح چهارگانه نادیده گرفتن از این قرارند: وجود اهمیت امکانات تغییر توانایی های شخصی بیایید…

معیارهای نادیده گرفتن نادیده گرفتن باعث می شود که مشکلات حل نشده باقی بمانند. بنابراین اگر ما بتوانیم وسیله سیستماتیکی برای شناسایی ماهیت و میزان نادیده گرفتن بیابیم، ابزار مؤثری برای حل مسئله خواهیم داشت….

ردیابی های نادیده گرفتن میدانید نادیده گرفتن که به خودی خود قابل مشاهده نیست، می تواند به وسیله چهار نوع رفتار نافعال و بی تفاوت شخص نشان داده شود. افزون بر این راههای دیگری هم…

نادیده گرفتن و حالات نفسانی نادیده گرفتن را می توان به آنچه که قبلا درباره آسیب شناسی حالات نفسانی می دانستید مربوط ساخت. نادیده گرفتن می تواند نشانه وجود آلودگی باشد. به این معنا که وقتی…

بزرگ نمایی

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

بزرگ نمایی هر نادیده انگاشتنی با بزرگنمایی همراه است، یعنی اغراق در برخی جنبه های واقعی. اصطلاح «از کاه کوه ساختن» این حالت بزرگ نمایی را خیلی خوب توصیف می کند. همانطور که یک جنبه…