اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

نادیده گرفتن در روند زندگی، من بطور مداوم و مستمر با مسائل و مشکلات روبرو میشوم. چگونه از خیابان رد شوم تا کشته نشوم؟ چگونه کارهایی را که به من ارجاع می شود انجام دهم؟…

سوق دهنده ی کامل باش در ادامه ی مقاله ی گذشته اولین سوق دهنده را در اینجا بررسی می کنیم. کلمات: شخصی که در حالت «کامل باش» قرار دارد اغلب از پرانتز استفاده می کند به…