دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

نادیده گرفتن

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

نادیده گرفتن در روند زندگی، من بطور مداوم و مستمر با مسائل و مشکلات روبرو میشوم. چگونه از خیابان رد شوم تا کشته نشوم؟ چگونه کارهایی را که به من ارجاع می شود انجام دهم؟…

پادزهر سوق دهندگان : پنج مجوز سوق دهنده ها و وضعیت های زندگی در مثالهایی که ما در بخش «سوق دهنده ها و نوع روند پیش نویس» آوردیم. شما می بینید که پیامهای سوق دهنده…

ارتباط بین سوق دهنده و پیش نویس هرگاه که من سوق دهنده «دیگران را خشنود کن» را ازخود نشان میدهم، در همان حال الگوی «بعد از» را به اجرا در می آورم. ندای «والد» درون…

سوق دهندگان : قوی باش و عجله کن قوی باش کلمات: شخصی که در وضعیت قوی باش به سر می برد اغلب از کلماتی استفاده می کند که بیانگر این هستند: «من مسؤول احساسها و…

سوق دهنده ی کامل باش

چهارشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۷

سوق دهنده ی کامل باش در ادامه ی مقاله ی گذشته اولین سوق دهنده را در اینجا بررسی می کنیم. کلمات: شخصی که در حالت «کامل باش» قرار دارد اغلب از پرانتز استفاده می کند به…

سوق دهندگان و خرده پیش نویس تیبی کاهلر روانشناس بالینی در اوایل دهه هفتاد کشف شگفت انگیزی نمود. او این نظر اریک برن را که پیش نویس در دوره های کوتاهی از زمان هم ممکن…

رها شدن از الگوهای روند پیش نویس زندگی سرچشمه و منشاء روند پیش نویس چرا فقط شش موضوع در روند پیش نویس زندگی وجود دارد؟ چرا آنها اینقدر در بین فرهنگهای مختلف مشترک هستند؟ هیچکس…