ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

روند پیش نویس زندگی مطالعه پیش نویس زندگی واقعیت بسیار جالبی را آشکار می سازد و آن این است که به نظر می رسد فقط شش الگوی اصلی در روند پیش نویس وجود دارد. من چه…

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند جک کودکی است که پیام بازدارنده ی «وجود نداشته باش» را از مادرش گرفته بود اما این تنها بازدارنده نبود. او بازدارنده «نزدیک نشو» را نیز…