ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

انتخاب وضعیتهای همزیستی شاید بپرسید: «بسیار خوب، بنابراین اگر همزیستی باز نوازی وضعیتهای قدیمی دوران کودکی است، می فهمم که چرا افراد در همزیستی نقش کودک را به عهده می گیرند. ولی چرا باید کسی…