همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

نوازش خود

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷

نوازش خود شیوه ای که با آن خود را لمس می کنید، به بیننده سرنخ هایی درباره ی احساس تان می دهد. بیشتر حرکاتِ لمسی به فرد آرامش می دهند. در ناخودآگاه تان گویی شخص…

دست به سینه ی محکم

یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷

دست به سینه ی محکم یک نشانه ی حتمی اضطراب و نگرانی کنترل شده این است که فرد بازوانش را روی سینه می اندازد و دستش محکم به بازوی بالای می چسبد. در این حالت…

نشان دادن نا آگاهی با زبان بدن فرض کنید در اولین جلسه ی کاری روزتان حضور دارید. مطمئنید که می توانید پاسخگوی تمام سوالاتی باشید که رئیس از شما می پرسد. ناگهان یک سوال غیر…