اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

نشان دادن نا آگاهی با زبان بدن فرض کنید در اولین جلسه ی کاری روزتان حضور دارید. مطمئنید که می توانید پاسخگوی تمام سوالاتی باشید که رئیس از شما می پرسد. ناگهان یک سوال غیر…

سه حالت اصلی بدن

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

سه حالت اصلی بدن اگرچه کلی حالت متفاوت است که می توانید به خود بگیرید، اما همیشه یکی از حالت ها را به بقیه ترجیح می دهید. ممکن است انتخاب کنید که بنشینید، بعضی ترجیح…

نشان دادن شدت احساسات

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

نشان دادن شدت احساسات افراد فوق العاده هیجانی یا به شدت ناامید یا بی نهایت خوشحال، این هیجانات را تا حدودی با حالت بدن شان نشان می دهد. وقتی احساسات شدت دارد، درست مانند این…

آگاهی از تاثیر وضعیت بدن شیوه ی قرار گیری بدن و حالتی که به خود می گیرید، احساس شما را درباره ی خود و دیگران نشان می دهد. تِلِپی نشستن، پایین انداختن شانه ها و…