اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

ریشه وضعیت های زندگی اختلاف نظری بین نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل وجود دارد در این مورد که وضعیت های زندگی چگونه و در چه سنی شکل میگیرند. اریک برن بر این باور بود که…

پیش نویس زندگی و بدن چنین به نظر می رسد که ما بعضی از تصمیمهای اولیه زندگیمان را همچنانکه در مورد ذهنیات خود می گیریم، در مورد بدنمان هم میگیریم. به عنوان مثال، نوزادی را…

پیش نویس در زندگی بزرگسالی در دوران بزرگسالی، ما گاهی اوقات روندهایی را که در دوران کودکی تصمیم گیری نموده ایم بازنوازی می کنیم. در چنین زمانهایی ما به واقعیتهای این زمانی و این مکانی…