ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

قدرت زمان : مسلط شدن بر زمان با اهداف و خواسته‌ها شما باید خواسته هایتان را تعیین کنید. شما می توانید برای اهداف و مقاصد اصلی تان تصمیم بگیرید. واژه کلیدی در بهره وری فردی «شفافیت»…