اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

قدرت زمان : مراجعین ناخوانده، اتلاف کنندگان وقت در اینجا پنج راه برای برخورد با یکی دیگر از اتلاف کنندگان وقت، یعنی مراجعین ناخوانده، معرفی می شوند. ساعاتی آرام از روز را برای کار کردن…