دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان