بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش

چه کسی تغییر را کشت : تفکر درباره عملکرد فوریت و دیدگاه همان طور که مک نالی به تنهایی منتظر رسیدن ناهارش بود، درباره ی آنچه از فوریت و دیدگاه شنیده و نشنیده بود، اندیشید….

تفکر در مورد حمایت مالی، گروه مدیریت تغییر و ارتباطات کارآگاه مک نالی پس از بازپرسی از حمایت مالی، گروه مدیریت تغییر یا همان پکس و ارتباطات، بسیار احساس یأس و ناامیدی می کرد. در…

Page 1 از 212