اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

پلیس ویژه و سهامداران کارآگاه مک نالی برای ملاقات با کارکنان در اتاق کنفرانسی نزدیک پشت ساختمان می رفت. او میدانست در هر شرکتی سهامدارانی وجود دارند و از خودش دلسرد شده بود که فراموش…

تفکر درباره عملکرد برنامه ریزی، بودجه، مربی و انگیزه مک نالی کم کم به این فکر می افتاد که آیا تابه حال هیچ تغییری فرصتی برای پذیرفته شدن و تلفیق داشته است، چه برسد به…

Page 1 از 3123