اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

در قسمت دوم برنامه ایده پردازان، به سراغ شتابدهنده تریگ آپ فناپ و ایده ها و تیم های راه یافته به این شتاب دهنده رفتیم. پرسش هایی را از مدیران این شتابدهنده پرسیدیم و از…

Page 1 از 11