ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

دینامیت موفقیت: راضی کننده های مخفی
مقدماتی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: راضی کننده های مخفی کتاب هایی که می خوانیم و اندیشه های ما بر سطح نیمه هوشیار ذهنمان تأثیر می گذارند. اما در کنار اینها، نیروهایی نامرئی نیز وجود دارند که می توانند…

بازاریابی محتوایی: مدیریت اطلاعات همچون یک محصول
مقدماتی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : مدیریت اطلاعات همچون یک محصول ما در CIM روی برندهای مختلفی کار کرده ایم، گرچه فرآیند بازاریابی محتوایی در هر مورد به صورت متفاوتی اجرا می شود؛ اما به نظر می رسد…

شناخت افراد کنترل گر : هرج و مرج کننده ها
مقدماتی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

شناخت افراد کنترل کننده : هرج و مرج کننده ها کنترل کننده برای این که قدرت یا دانشش را تحمیل کند چیزهایی را که درست کار می کنند حذف و چیزهایی پیچیده وبغرنج را جایگزین…