دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

قدرت زمان : اولویت های سازمان تان را شناسایی کنید
مقدماتی پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : اولویت های سازمان تان را شناسایی کنید اولویت درمانی سازمان تان و محصولات یا خدماتی را که ارائه می کنید را پیوسته مورد ارزیابی قرار دهید. مفهوم اولویت درمانی به جنگ جهانی…

معیارهای بازاریابی محتوا
مقدماتی چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

معیارهای بازاریابی محتوا اغلب بازاریاب های محتوایی با خود می گویند که به درستی نمی توانند نتایج را تعیین کنند؛ و این تدابیر، قابل اندازه گیری نیست؛ و یا احساس درستی نسبت به تعیین محتوا…