ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

جستجو برای رسانه های جایگزین در تبلیغات نشانه ی دیگر مشکل دار بودن تبلیغات سنتی، توجه بیش از پیش آنها به رسانه های جایگزین است. امروزه مشتریان آژانس های تبلیغاتی به دنبال راه هایی غیر…

تبلیغات، مفهومی متضاد را در بر دارد! فکر می کنید اگر مشتری بلیطش را دو هفته زودتر رزرو کند، تخفیف زیادی خواهد گرفت؟ فرض کنید یک شرکت هواپیمایی در یک آگهی چنین وعده دهد: “اگر…