همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

ساخت یک نام شخصی : روابط عمومی PR یکی دیگر از رشته های بازاریابی که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته، روابط عمومی شخصی است. امروزه، اگر می خواهید در موسسه ای به…

سرشناسان عرصه ی پیتزا فروشی سرگذشت شرکت هایی که به شهرت رسیدند، مثال های مشابه بیشمار دارد. شرکت هایی که دایره ی تمرکز خود را کوچک کردند تا بتوانند در یک رسته ی جدید، اولین…

ساخت اشخاص مشهور در صنعت غذای آماده آنچه در مقاله ی گذشته در مورد سخنگویان صنعت تکنولوژی گفتیم، درباره ی غذای آماده هم صدق می کند. بسیاری از موفقیت های موسسات غذاهای آماده، به خاطر…

جزء گمشده در روابط عمومی PR جزء گمشده ی بسیار از برنامه های بازاریابی، سخنگوی شناخته شده و مشهور است. محصولات، بازاریابی را بوجود نمی آورد، بلکه این اشخاص هستند که آنها را می سازند….

ساخت یک نام آموزشی، توسط روابط عمومی PR با اینکه مسئولین دانشگاه های هاروارد، پرنستون و وِیل، این موضوع را قبول ندارند، اما این دانشگاه ها واقعا حکم یک نام تجاری را پیدا کرده اند….

ساخت نام تجاری موستانگ Mustang هیچ صنعتی در دنیا، به اندازه ی صنعت خودرو، برای تبلیغات هزینه نمی کند. از میان سیزده بودجه ی سنگین تبلیغاتی امریکا در سال گذشته، هفت تای آنها مربوط به…

ساخت نام تجاری پوزیشنینگ Positioning ایده ی پوزیشنینگ (جایگاه سازی)، توسط من و جک تراوت Jack Trout شکل گرفت. گزارش این ایده، ابتدا در نشریه ی کوچک تجاری به نام Industrial Marketing انعکاس پیدا کرد؛…