اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

تجربیات درونی بازگو شده همانطور که دیده ایم، کودک باورهای پیش نویس را به عنوان تلاشی برای معنادار ساختن تجربیات عاطفی ناتمام و ناقص خود به کار می گیرد تا این تجربیات را به بهترین…

نمود تخریب در پیش نویس نمود تخریب شامل تمام رفتارهای بیرونی و درونی است که نمودی از احساسها و باورهای پیش نویس هستند. آنها رفتارهای قابل مشاهده تخیلات و تجربیات درونی بازگو شده توسط شخص…

باورهای جنبی پیش نویس زمانی که کودکی به باورهای اصلی پیش نویس خود می رسد، او تجربیات خود از واقعیات را بر طبق این باورها تعبیر و تفسیر می کند. این باورها بر تجربیاتی که…

تمبرها و پیش نویس زندگی چرا افراد تمبر جمع میکنند؟ اریک برن چنین پاسخ میدهد: افراد تمبر جمع می کنند زیرا با نقد کردن آن می توانند به طرف پیامدهای پیش نویسی خود حرکت کنند….