ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

تعریف حالات نفسانی  اریک برن یک حالت نفسانی را چنین تعریف کرده است: یک الگوی همسان از احساسها و تجربیاتی که مستقیما با یک الگوی همسان و هماهنگ رفتاری ارتباط داشته باشد. «برن» در انتخاب…

حالت نفسانی «کودک» به زمانهایی که در حالت نفسانی «کودک» خود قرار داشتید فکر کنید و احساسهایی را که در این مورد تجربه کرده اید یادداشت کنید. اگر بتوانید بطور آگاهانه برای آن موقعیتها نقش…

الگوی حالات نفسانی به بیست و چهار ساعت گذشته زندگی خود فکر کنید. آیا در طول این مدت لحظاتی وجود داشت که شما درست شبیه زمانی که کودک خردسالی بودید رفتار، فکر و یا احساس…

روش قرار داد بستن اگر شما متخصص تحلیل رفتار متقابل باشید و من هم مراجع شما باشم، ما برای دستیابی به تغییراتی که من مایلم به آن برسم، مسئولیت دو جانبه ای داریم. این پیامد…

در ادامه ی مبحث فلسفه ی تحلیل رفتار متقابل که در مقاله ی گذشته به آن پرداختیم، در این مقاله فرضیه های آن را به تفصیل توضیح می دهیم. انسانها ذاتا خوب هستند  اساسی ترین…