اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

تئوری انرژی اریک برن اریک برن در مورد زمانی که ما قدرت اجرایی و احساس خود واقعی را از یک حالت نفسانی به حالت نفسانی دیگری تغییر وضعیت میدهیم، توصیف تئوریکی ارائه میدهد. برن، فرضیات…

خود عملی و خود واقعی به منظور ساده بیان کردن حالات نفسانی، در مباحثمان، تاکنون فرض کرده ایم شخص در هر زمان فقط می تواند در یک حالت نفسانی باشد. واقعیت امر این است که این…

تشخیص رفتارهای اجتماعی تشخیص اجتماعی بر این عقیده استوار است که دیگران اغلب اوقات با یکی از حالات نفسانی خود با من ارتباط برقرار میکنند که تکمیل کننده آن حالت نفسانی است که من از آن…