ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

مدیر مسئولیت پذیر

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

کار مدیران با قبول مسئولیت شروع می‌شود؛ اما کافی نیست مسئولیتی را بپذیرید که به شما داده می‌شود. این شما هستید که باید گام اول را بردارید و بگویید من می‌خواهم این مسئولیت را بپذیرم….

Page 1 از 11