همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

شرایط شکست شرکت ها کالینز مراحل سقوط شرکت ها را به ترتیب زیر نام می برد مرحله ی اول: غرور ناشی از موفقیت مرحله ی دوم: پیشروی بدون انضباط مرحله ی سوم: انکار خطر و…

قد ی که احتیاج است چیزهایی که برای ادامه ی حیات و موفقیت کسب و کار لازم است اگر در هر شهربازی، کنار قطار وحشت قدم بزنید و نگاهی به چپ بیندازید یا راست، یعنی…

اهمیت تعامل درون گروهی همان طور که اندی گرو- مدیرعامل سابق اینتل – می گوید: «فقط بدگمانی دوام می آورد.» با چنین تغییرات عظیمی، تنها راه بقا، اتخاذ رویکردی تازه به برنامه ریزی برای نوآوری…

Page 1 از 212