اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

قدرت فروش : عدم درستکاری متاسفانه امروزه به آسانی موارد و مثال هایی از خیانت های اجتماعی و جمعی را مشاهده می کنیم، برای مثال آنتونی وینر Antony Weiner، عضو کنگره ی آمریکا را در…