اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

قدرت فروش : تحقیق کنید یکی از پدیده های ناراحت کننده ای که این روزها، در میان فروشندگان می بینم، تمایل آنها به عدم انجام تحقیق و بررسی قبل از فروش است. این کار مشکل…

قدرت فروش: فلسفه ی فروش شیفمن فلسفه ی فروش شیفمن، کاملا ساده است: ۱.سوالاتی بپرسید. شما اگر در مورد نیازها و مشکلات مشتری چیزی ندانید، نمی توانید ادعا کنید که به آنها توجه دارید. پس…

قدرت فروش : اهمیت زبان زبان یک چیز عجیب و غریب است. ویلیام جیمز، فیلسوف می گوید: زبان نادرترین و گرانترین منبعی است که تاکنون برای مقاصد ارتباطی کشف شده است. خیلی مهم است که…