اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)