دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

چنانچه عوامل مؤثر در شکل‌گیری جوّ سازمانی مناسب، مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد، میزان احتمال افزایش سودآوری سازمان نیز زیادتر می‌شود. برای دستیابی به این هدف، لازم است اقدامات زیر انجام گیرد: هدف‌های سازمان…

استرس چگونه بر محیط کار اثر می‌گذارد؟ استرس روی سازمان‌ها و افراد موجود در آن تأثیر می‌گذارد. تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزان کارگریزی، تعویض زود هنگام کارکنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، کاهش میزان…

Page 2 از 212