اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

دینامیت موفقیت : انرژی خود را افزایش دهید انرژی امروز شما چقدر بوده است؟ آیا صبح، چشمان خود را مشتاقانه گشودید تا به سراغ وظایفتان بروید؟ آیا با میل قلبی از پشت میز صبحانه برخاستید؟…

دینامیت موفقیت : به جز من و برادرم، همه زندانی هستند ایروینگ، تمام عمرش را صرف کمک به کودکان مناطق مصیبت زده کرد، زیرا خودش هم توسط انجمن خیریه کودکان بی سرپرست بزرگ شده بود….