ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: نگرش مثبت ،ثروت جذب می کند هرکس استعدادهای متعددی برای پیروزی بر مشکلات دارد! جالب است یادآور شویم که زندگی هرگز مردم را دست بسته رها نمی کند. اگر زندگی، ما را با مشکلی…