اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت: احتیاج، نگرش ذهنی منفی و جنایت در مطلب قبلی، “احتیاج، نگرش ذهنی مثبت و ایجاد انگیزه”، در مورد نگرش ذهنی مثبت و صداقت «لی براکستون» صحبت کردیم. حالا این شخص را با هزاران نفری مقایسه…

دینامیت موفقیت: احتیاج، نگرش ذهنی مثبت و ایجاد انگیزه کلمه ای وجود دارد که در صورت استفاده به همراه نگرش ذهنی مثبت می تواند دستیابی به هدف را در پی داشته باشد و وقتی هم…