ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

بهانه بی بهانه : احساسات منفی دلیل اصلی بیماری ها بیماری های روان تنی احساسات منفی دلایل اصلی بیماری های روان تنی محسوب می شوند. این وقتی اتفاق می افتد که ذهن (روان)، بدن (تن)…