ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

بهانه بی بهانه : فرمول سه درصد برای سرمایه گذاری برای اینکه موفقیت مادام العمرتان را تضمین کنید همین امروز تصمیم بگیرید که سه درصد درآمدتان را روی خودتان سرمایه گذاری کنید. ظاهرا این رقم…

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و برتری فردی «ما همانی هستیم که دائما انجام می دهیم؛ بنابراین برتر بودن، یک عمل نیست بلکه یک عادت است.» ارسطو شما ارزشمندترین دارایی خودتان هستید. زندگی، نیروهای…

بهانه بی بهانه : محدودیت توانایی های شما میانگین افزایش درآمد سالانه در آمریکا حدود سه درصد است؛ تقریبا به اندازه افزایش هزینه زندگی و افزایش نرخ تورم. افرادی که درآمدشان سالانه سه درصد افزایش…