همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

برندسازی شخصی : ظاهرتان را با برندشخصی تان هماهنگ کنید برند شخصی شما برآوردی است از چیزهایی که می گویید، شیوه ی گفتن آنها، کارهایی که می کنید، زبان بدن تان، آراستگی تان و سبک…

برندسازی شخصی : برای مخاطب تان تجربه بیافرینید باید این نکته را به خاطر داشته باشید مخاطب شما تجربه می خواهد، پس باید کاری کنید که بتوانید برای مخاطب تان تجربه بیافرینید. هنگام اجرای نقشه…

برندسازی شخصی : از گوشه ی امن تان برای بی همتا شدن استفاده کنید گوش کردن به توصیه ی “بی همتا باشید” سخت است. اگر ندانید چطور از دیگران متمایز شوید چه؟ چطور باید گوشه…