همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

برندسازی شخصی : رنگ مناسب خودتان را انتخاب کنید شما می خواهید یک برند شوید پس باید رنگ مناسب خودتان را انتخاب کنید. شما می توانید از رنگ مورد علاقه تان برای بازاریابی استفاده کنید….

برندسازی شخصی : انتخاب فونت برای برند شخصی تان فونت شخصی شما بسیار شبیه دست نوشته ی شماست. شکلی که برای موارد نوشتاری تان انتخاب می کنید تاثیر قدرتمندی دارد. به همین دلیل باید در…