همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

برندسازی شخصی : از همکاران راهنمایی بخواهید شاید این توصیه با مفهوم رقابت تناقص داشته باشد ؛ ولی یکی از منابع ارزشمند که می توانید داشته باشید همکاران شما هستند اگرچه ممکن است در برخی…

برندسازی شخصی: وجه تمایز خودتان با رقیب‌هایتان را مشخص کنید درباره‌ی رقیب‌ها یا همکارانتان، چه واقعی و چه احتمالی فکر کنید. نقطه‌ی اشتراک همه‌ی شما در چیست؟ شما باید شرایط خاصی داشته باشید تا بتوانید…

برندسازی شخصی: متمایز کردن برند شما نمی‌توانید رقیب‌ها را نادیده بگیرید؛ چون نیاز دارید بدانید بازار هدف، نقاط قوت و نقاط ضعف آن‌ها چیست. در این مرحله از برندسازی شخصی، قرار است تحلیلی کامل از…