دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

شناخت افراد کنترل گر:کسانی که اطلاعات کلی می دهند کنترل کننده متخصص دادن اطلاعات غلط است که عادت دارد با پنهان کردن بدگویی های بی اساسش به آنها شاخ و برگ دهد. (می گویند که…به…