اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی 
مقدماتی دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی  «اگر بر نفس تان غلبه نکنید نفس تان بر شما غلبه خواهد کرد.» ناپلئون هیل شاید هیچ حوزه ای از زندگی تان نباشد که در آن…

بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه راه رسیدن به استقلال مالی این است که قانون پارکینسون را بشکنید. شما می توانید با تمرین کردن «اصل گوه» در تمام طول زندگی تان این کار را…

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید فرم ساده ای برای مدیریت پروژه تهیه کنید. خوشبختانه به دلیل اهمیت مدیریت پروژه کتاب ها، کتابچه های تمرین، فرم های برنامه ریزی و برنامه…