ایده پردازان ۴۳: همه چیز جذب سرمایه نیست !!

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست مثال همیشگی شکست گسترش یک نام تجاری، مثل اولدزموبیل است. چه کسی می تواند جمله ی: “این اولدزموبیل پدر شما نیست؟” را فراموش کند؟ این برنامه ی بازاریابی بر…