همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

برندسازی شخصی : محیط کارتان را شخصی کنید
مقدماتی پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : محیط کارتان را شخصی کنید طبق مطالعاتی که در دانشگاه کنتاکی شرقی انجام شد دریافتند، زمانی که محل کار شخصی می شود میزان رضایت مردم از کارشان بیشتر می شود. از همین…

تقویت جایگاه پیشگامی نام تجاری تان
مقدماتی پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقویت جایگاه پیشگامی نام تجاری تان تبلیغات به خصوص مناسب زمانی است که می خواهید جایگاه خود را بعنوان پیشگام در یک رشته، تقویت کنید. و وقتی شما دارای جایگاه پیشگامی هستید، عموما می خواهید…