اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید!
مقدماتی دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید. کوتاهی کوتاه مدت…

آنچه در بلند مدت می خواهید، مشخص کنید!
مقدماتی چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. آنچه در بلند مدت می خواهید، مشخص کنید. برنامه های آینده…