اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)