اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

اوقات بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

اوقات بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید تفاوتی نمی کند که شما در چه رده و سطحی مشغول هستید، می توانید زمان بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید. اگر رفتار درستی داشته باشید،…