ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان