اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بازاریابی محتوایی: محتوا بعنوان یک دارایی
مقدماتی یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: محتوا بعنوان یک دارایی آیا بازاریاب ها، بازاریابی محتوایی را نوعی از دارایی های خود می دانند؟ پاسخ منفی است. تقریبا همه جا این چنین است. بازاریاب ها، بازار یابی محتوایی را بعنوان…