نوآوری در مدیریت (۲)

نوآوری در مدیریت (۲)
مجموع 5 از 1 رای

نوآوری

در ادامه ی سری مقالات نوآوری در مدیریت مطلب زیر را دنبال کنید.

دائما نوآوری داشته باشید
یک ویژگی مهم سازمان های پیشرو تأکید آنها بر نوآوری در مدیریت است؛ البته نه به عنوان یک رویداد گاه به گاه بلکه به عنوان یک موضوع عمومی و دائمی، یک فرآیند جاری، و یک نگرش غالب در کسب و کار. چنین نگاهی به نوآوری، جهت گیری سازمان را مشخص می کند. سازمانها بر نوآوری به منظور افزایش ارزش تجاری برای مشتریان و ذی نفعان کلیدی تأکید می کنند. مواردی همچون تولید ناب، توسعه محصول قوی، سازماندهی تیمی، مدیریت به هنگام، و مدیریت کیفیت نمونه هایی از نوآوری مدیریتی هستند. رهبران کسب و کار ماهیت نوآوری را درک می کنند و به بهبود فرآیند مدیریت، و تعهد انسانی و کار تیمی اعتقاد دارند و پیشرفت و توسعه آنها را رهبری و تشویق میکنند.

نیروی پشتیبان این نوآوری چیزی است که ما آن را سرمایه مدیریت سازمان مینامیم. سرمایه مدیریت یک استراتژی برای افزایش قدرت مدیریتی رهبران سازمان به منظور شناخت، توسعه، انباشت، گسترش، و اندازه گیری ظرفیت منابع کلی آن به منظور حفظ و تسریع رشد و سودآوری آن است. نوآوری مدیریت، در این موفقیت محوری است. تأکید بر توسعه و کاربرد سرمایه مدیریت ریشه موفقیت در رشد پایدار است. نوآوری از مدتها پیش به عنوان تعیین کننده اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.

در سالهای اخیر، اهمیت نوآوری مدیریت به یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در عملکرد اقتصادی تبدیل شده است. از این تجربیات سه درس می توان آموخت: نوآوری داشته باشید: اهمیت ثبات در نوآوری مدیریت را دریابید. آنچه در گذشته به خوبی کار می کرده است ممکن است اکنون خوب کار نکند. از سایر سازمانها بیاموزید: بدانید که رقبای شما چگونه از فرصت ها استفاده می کنند. دریابید که شرکت ها در سایر صنایع چگونه دیگران را رهبری می کنند.

سری مقالات نوآوری در مدیریت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن