قدرت زمان : گوش دادن به برنامه های صوتی
مقدماتی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : گوش دادن به برنامه های صوتی عادت کنید موقع رانندگی به برنامه های صوتی گوش کنید. بعد از خواندن شاید گوش دادن به برنامه های صوتی از بزرگترین گشایش ها در…

بهانه بی بهانه : دوستی و نظم فردی
مقدماتی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : دوستی و نظم فردی هر چیزی که در زندگی بخواهید قیمتی دارد. اگر می خواهید چیزی بهتر شود باید بهایی را بپردازید. برای اینکه چیزها همان طور که هستند باقی بمانند…

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید عضو گروه ها یا باشگاه های کتابخوانی در حوزه تخصصی تان شوید. وقتی عضو باشگاهی می شوید اغلب اوقات همراه فرم تقاضانامه سه یا چهار کتاب…

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب آلبرت شوایتزر می گوید: «باید در مکتب الگوها به افراد آموزش بدهید. زیرا در هیچ مکتب دیگری چیزی نمی آموزند.» بیشترین نفوذی که روی فرزندان خود دارید الگویی…