قدرت فروش: نگرش بعنوان مبنای فروش مثبت
مقدماتی دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

قدرت فروش: نگرش بعنوان مبنای فروش مثبت هنر فروشندگی ترکیبی از عوامل مختلفی است؛ از جمله اطلاعات و دانش کافی در مورد محصولی که می خواهید بفروشید، خدمتی که می خواهید ارائه دهید، احترام به…

بازاریابی محتوایی :اشتباهات رایج، هنگام شخصیت پردازی
مقدماتی دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی :اشتباهات رایج، هنگام شخصیت پردازی اشتباه شماره ی ۱: دروغ پردازی درباره ی خریدارها بازاریاب ها معمولا حقایق مربوط به خریدارها را از طریق صحبت با یک نماینده ی فروش، متخصص محصول و…

اجازه دهید طعم لطف خودشان را بچشند
مقدماتی دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

 چه کنیم که بخواهند کاری برای ما انجام دهند یکی از مراجعان من به نام سوزان ایوانز صاحب یک بنگاه بزرگ معاملات ملکی است. یک بار که در محل کارش درباره پروژه ای صحبت می…