مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
برندسازی شخصی : برای ایمیل تان امضا طراحی کنید
مقدماتی جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : برای ایمیل تان امضا طراحی کنید خیلی خوب است که برای ایمیل تان امضا طراحی کنید ، زیرا با هر بار ایمیل فرستادن برندتان را هم تقویت می کنید. برای طراحی امضای…